Tıp Hukuku

    Tıp biliminin hızlı gelişimi neticesinde ceza hukukunun diğer alanlarından ayrılarak gerek teknik uzmanlık gerekse hukuki bilgiyi gerektiren tıp hukuku günümüzde önemli bir konuma sahiptir. Özellikle hekim ve hasta ilişkileri çerçevesinde hekimlerin cezai bir sürece dâhil olmaları; hekimin, hastaya uyguladığı tedavi yöntemlerinden ve cerrahi müdahalelerden kaynaklanan zararların tazminine yönelik açılan davaları ve meslek kuruluşları tarafından öngörülen disiplin cezalarını da beraberinde getirmektedir. Diğer yandan hastaların da haklarını iyi bilmemeleri birçok mağduriyete neden olmaktadır. Bu cihetle Sarıtaş & Algan Avukatlık Bürosu başta malpraktis olmak üzere sağlık mesleği mensuplarınca işlenebilecek suçlar, hekimlerin karşılaştığı disiplin soruşturmaları ve daha birçok konuda daha önceden takip ettiği davalardan edindiği uzmanlığı ile müvekkillerine etkin ve sonuç odaklı hukuki hizmet sunmaktadır.