• Av. DR. Erkan SARITAŞ
  • Av. Hazal ALGAN, LL.M.

Özgeçmiş


1986 yılında İstanbul’da doğan Av. Dr. Erkan Sarıtaş orta öğrenimine İstanbul Plevne Lisesi’nde başlamış 2003 yılında bölüm birincisi olarak tamamlamıştır. Aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2007 yılında derece ile mezun olmuş, takiben İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına kaydolmuştur. Yine aynı yıl içinde yasal avukatlık stajına başlamış ve stajını tamamlayıp 2008 yılında İstanbul Barosuna kaydolarak avukatlık faaliyetlerine başlamıştır. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda “Türk Ceza Hukukunda Mala Zarar Verme ve Kriminolojik Açıdan Vandalizim” konulu yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayarak M.A. derecesini kazanmıştır.

2010 yılında İstanbul’da ceza hukuku alanında faaliyette bulunan bir hukuk bürosunda yönetici avukat olarak görev alan Sarıtaş, 2010-2016 yılları arasında burada mesleki faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu süreçte bir kısmını kamu oyununun da yakınen takip ettiği pek çok dosyada gerek müdafilik gerekse vekillik görevlerini başarı ile yürütmüştür. Yine bu dönemde, ağırlıklı olarak ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku ve kitle haberleşme hukuku alanında düzenlenen uluslararası ve ulusal kongre, çalıştay ve seminerlerde yer almış, bir kısmı kitap bölümü ve bir kısmı da ulusal hakemli dergilerde yer alan bilimsel yayınlarda bulunmuştur.

2017 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda “Suç İşlemek Amacıyla Örgütlenme Suçları (TCK m.220-221)” başlıklı tezini başarı ile savunarak hukuk doktoru unvanını almıştır.

2016 yılında Av. Hazal Algan ile birlikte Sarıtaş & Algan Avukatlık Bürosu’nu kuran Av. Erkan Sarıtaş ağırlıklı olarak genel ceza hukuku, bankacılık ceza hukuku, ekonomik ceza hukuku, mali ceza hukuku, askeri ceza hukuku, spor ceza hukuku, basın hukuku, devletlerarası ceza uygulaması hukuku ve idari yaptırımlar hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Yayınlar:

1-Hakemli Yayınlar:

“Toplumsal Norm ve Ceza Yaptırımının Doğası Üzerine”, in: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXXI, S.1, ss.1051-1108, Prof. Dr. Füsun Sokullu Akıncı’ya Armağan Özel Sayısı, İstanbul, 2013.

“Banka İtibarının Zedelenmesi Suçu”, in: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXVIII, S.1-2, ss. 121 – 150, İstanbul, 2010.


2- Kitap Bölümleri:

“Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Organize Suçlara İlişkin Düzenlemeler”, in: Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Ed: Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu, ss.121-201, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2008.

“Türk Ceza Hukukunda Tüzel Kişiler”, in: Güncel Ceza Hukuku ve Kriminoloji Çalışmaları c.II, Ed: Prof. Dr. Füsun Sokullu Akıncı, ss.41-85, Beta Yayınları, İstanbul, 2008.

3- Kitaplar/Tezler:

“Suç İşlemek Amacıyla Örgütlenme Suçları (TCK m.220-221)”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul, 2017.

“Türk Ceza Hukukunda Mala Zarar Verme Suçu ve Kriminolojik Açıdan Vandalizm”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009.

4- Diğer Yayınlar:

“5271 Sayılı Türk Ceza Kanununda Mala Zarar Verme Suçu”, İstanbul Barosu Dergisi, ss.155-176, cilt:82, sayı:2008/1, İstanbul 2008.

“Suç Felsefesi Açısından Sapma ve Yaptırım”, Kuramsal Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt:1, sayı:1, İstanbul, 2007.

Düzenlenen veya İştirak Edilen Bilimsel Toplantılar:

“II. Ceza Hukuku Reformları Kongresi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi/Adalet Bakanlığı, İstanbul Adalet Sarayı, 30 Mayıs – 6 Haziran, (Katılımcı).

“Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Kolokyumu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi /İstanbul Barosu, İstanbul Üniversitesi Kongre Salonu, 9 Mayıs 2015 (Düzenleme Komitesi başkanlığı).

“Medya (Yazılı, Görsel ve İnternet) Yoluyla İşlenen Fiillerde Hukuki ve Cezai Sorumluluk Sempozyumu”, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi/ İstanbul Barosu, Beykent Üniversitesi Konferans Salonu, 27 Nisan 2016 (Düzenleme Komitesi başkanlığı).

Sunum Yapılan Seminer veya Sempozyumlar:

“Banka İtibarının Zedelenmesi Suçu”, in: Bankacılık Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda Banka Tüzel Kişiliğine Karşı İşlenen Özel Suç Tipleri ile Bunların Soruşturulması ve Kovuşturulması Semineri, İstanbul Barosu, 27 Nisan 2017.

“Ceza Muhakemesinin Yürüyüşünde Basın”, in: Medya (Yazılı, Görsel ve İnternet) Yoluyla İşlenen Fiillerde Hukuki ve Cezai Sorumluluk Sempozyumu, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi/ İstanbul Barosu, Beykent Üniversitesi Konferans Salonu, 27 Nisan 2016.

“Medyada Şiddet ve Kötü Rol Modeller”, in: “Ailede Çatışma Sempozyumu”, Maltepe Üniversitesi, Maltepe Belediyesi/Türk Hukukçu Kadınlar Derneği, 18 Mart 2016, İstanbul.

“Ceza Muhakemesi Hukuku’nda İfade, Sorgu ve Tutuklama”, in: Zonguldak Barosu Ceza Muhakemesinde Sanık Müdafiliği ve Vekillik Meslek İçi Eğitim Semineri, 24 Kasım 2012, Zonguldak.

“Ceza Muhakemesi Hukuku’nda Tutuklama
ve Adli Kontrol”, in: Muğla Barosu Ceza Muhakemesi Kanunu Meslek İçi Eğitim Semineri, 26-27 Mart 2011, Muğla.

Üyelikler/İdari Görevler

İstanbul Barosu, 2009.
İstanbul Barosu Basın ve İletişim Hukuku Komisyonu Başkanlığı (2014- 2016).

Özgeçmiş


1989 yılında İstanbul’da doğan Av. Hazal Algan orta öğrenimine İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde başlamış 2008 yılında bölüm birincisi olarak tamamlamıştır. Aynı yıl girdiği İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gören Hazal Algan, 2012 yılında Maastricht Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir öğrenci olarak İnsan Hakları Hukuku eğitimi almıştır. 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden derece ile mezun olmuş, aynı yıl İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına kaydolmuştur. Yine aynı yıl içinde yasal avukatlık stajına başlamış ve stajını tamamlayıp 2015 yılında İstanbul Barosuna kaydolarak avukatlık faaliyetlerine başlamıştır.

2014 yılında önce stajyer avukat, bilahare avukat ve yönetici avukat olarak İstanbul’da ceza hukuku alanında faaliyette bulunan bir hukuk bürosunda görev alan Algan, bu süreçte bir kısmını kamu oyununun da yakınen takip ettiği pek çok dosyada gerek müdafilik gerekse vekillik görevlerini başarı ile yürütmüştür.

2012 - 2014 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bünyesinde hukuk kliniği çalışmalarında ve 2015 yılından bu yana da İstanbul Barosu Basın ve İletişim Hukuku Komisyonu’nda aktif olarak görev alan Av. Hazal Algan, cezaevi eğitim projeleri başta olmak üzere hukuk alanında düzenlenen kongre ve çalıştaylarda da görev almış ve bilimsel yayınlarda bulunmuştur.

Av. Hazal Algan 2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Hukuku Anabilim Dalı’nda “Türk Ceza Kanunu’nda Organ ve Doku Ticareti Suçları” başlıklı tezini başarı ile savunarak LL.M. derecesini almış, takiben aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine başlamıştır.

2016 yılında Av. Erkan Sarıtaş ile birlikte Sarıtaş & Algan Avukatlık Bürosu’nu kuran Av. Hazal Algan ağırlıklı olarak ceza hukuku, bankacılık ceza hukuku, tıp hukuku, ekonomik ceza hukuku, çocuk ceza hukuku, mali ceza hukuku, insan hakları hukuku, bilişim hukuku, fikri sınai haklar hukuku, uluslararası ceza hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Kitaplar/Tezler:

“Türk Ceza Kanunu’nda Organ ve Doku Ticareti Suçları”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Hukuku Anabilim Dalı yüksek lisans tezi, İstanbul, 2017.
Makaleler:

“Anayasa Mahkemesi’nin 2015/108 E. ve 2016/46 K. No’lu İptal Kararının Değerlendirilmesi”, in: http://www.hukukihaber.net/anayasa-mahkemesinin-2015108-e-ve-201646-k-nolu-iptal-kararinin-degerlendirilmesi-makale,4852.html

“Fatullayev Azerbaycan Davası Işığında Adil Yargılanma Hakkı”, in: Fasikül Dergisi, sayı:23, İstanbul, Ekim 2011.

“Hukuk Bürolarında Arama El Koyma” in: http://www.insanihukuk.com/makale/hukuk-burolarinda-arama-ve-elkoyma/

Düzenlenen veya İştirak Edilen Bilimsel Toplantılar :

“Medya (Yazılı, Görsel ve İnternet) Yoluyla İşlenen Fiillerde Hukuki ve Cezai Sorumluluk Sempozyumu”, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi/ İstanbul Barosu, Beykent Üniversitesi Konferans Salonu, 27 Nisan 2016 (Düzenleme Komitesi başkanlığı). (Düzenleme Komitesi üyeliği).

“Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Kolokyumu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi /İstanbul Barosu İstanbul Üniversitesi Kongre Salonu - 9 Mayıs 2015. (Düzenleme Komitesi üyeliği)

“II. Ceza Hukuku Reformları Kongresi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi /Adalet Bakanlığı, İstanbul Adalet Sarayı (30 Mayıs – 6 Haziran) (Katılımcı).

“Türk – Alman Ceza Hukukçuları Bilişim Ceza Hukuku Sempozyumu” in: İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü, 13-15 Ekim 2011, İstanbul. (Düzenleme Komitesi üyeliği)

“14. Uluslararası İnsan Hakları Akademisi” in CEHAMER, Eylül 2011, Kuşadası (Katılımcı)

Sunum Yapılan Seminer veya Sempozyumlar:

“Bankalara Ait Bilişim Sistemlerine İlişkin Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçları”, in: Bankacılık Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda Banka Tüzel Kişili

“Basın Özgürlüğü ve Salt İfade Suçları” in: Medya (Yazılı, Görsel ve İnternet) Yoluyla İşlenen Fiillerde Hukuki ve Cezai Sorumluluk Sempozyumu, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi/ İstanbul Barosu, Beykent Üniversitesi Konferans Salonu, 27 Nisan 2016.

Üyelikler/İdari Görevler

İstanbul Barosu, 2009.

İstanbul Barosu Basın ve İletişim Hukuku Komisyonu Yürütme Kurulu (2014- halen)